Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
KALKUL®
účetní a mzdové programy
 
Copyright © 1990-2023
All rights reserved
 
KALKUL2 - účetnictví pro obch. spol. 
 • vazba na grafickou tiskovou nadstavbu KALKTISK
 • v grafickém tisku možnost převodu dokladů a sestav do pdf
 • v grafickém tisku možnost rozesílání faktur v pdf e-mailem
 • kompletní správa DPH včetně výpočtu a tisku formuláře přiznání k DPH
 • tisk sestav jednotlivých typů daňových dokladů
 • obecné definice způsobu účtování souvztažnostmi s uživatelským nastavením vnitřních vazeb programu
 • 100 nezávislých pokladen včetně možnosti evidence zahraničních měn, zobecněná pokladní kniha
 • vedení neomezeného počtu bankovních účtů včetně účtů v zahraničních měnách, možnost vedení bankovního deníku
 • práce se zálohovými platbami v dokladech, účetnictví i evidencích závazků a pohledávek
 • možnost vytváření uživatelských řad účetních dokladů s definováním jejich vlastností včetně cílové tiskárny
 • vytváření dokladů v zahraničních měnách
 • v dokladech lze použít číselník úkonů (služeb) a centrální (celofiremní) nebo lokální (skladový) číselník zásob
 • systém kompletací dovoluje zrychlit vkládání často se opakujících skupin zásob nebo úkonů
 • v jediném dokladu lze použít zboží, materiál i služby s různými sazbami DPH, osvobozená plnění i položky nepodléhající DPH (např. nápoj + láhev + přepravka), takto vytvořený doklad lze automaticky správně zaúčtovat
 • návaznost dokladů na sklady a evidence (způsob zpracování dokladu lze jednotlivě uživatelsky měnit)
 • možnost kopírování obsahů dokladů mezi sebou (včetně skladových dokladů)
 • adresné saldokonto (omezení na vybraného obchodního partnera)
 • zobecnění sestavy jednotlivých účtů na veškerá účtovaná data v daném roce
 • možnost členit firmu na provozy, činnosti, prostředky, zakázky a opravy
 • průběžné doplňování a sledování prováděné zakázky s automatickou tvorbou zakázkového listu a vyúčtovací faktury
 • obratové předvahy a další sestavy doplněny obecným filtrem na provozy, činnosti, prostředky, zakázky a opravy
 • zobecnění a rozšíření knih vydaných a přijatých faktur na knihy pohledávek a závazků, neomezený počet částečných úhrad
 • maximálně 100 sledovaných samostatných skladů
 • běžné skladové pohyby (příjemka, výdejka, převodka) a jejich vyhodnocování prostřednictvím inventur, soupisek a dalších sestav
 • vysoký stupeň automatizace firmy pomocí systému přijatých objednávek a jejich automatického vyhodnocení, zásoby na přijaté objednávce je možno zarezervovat, pokud není možné objednávku vyřídit, lze automaticky vystavit objednávku na dodavatele na chybějící zboží
 • rozsáhlé možnosti tvorby prodejních cen (průměrovaná s marží, pevná, pět prodejních s vazbou na odebrané objemy)
 • rozsáhlé možnosti tvorby slev (celodokladová, pět řádkových s vazbou na odebraný objem, sezónní)
 • vyhodnocení obchodu se zákazníkem (objemově, finančně, ziskově) s širokou škálou výběrových hledisek, např. z hlediska zásob, doby prodeje, regionality zákazníků...
 • simulace prodejny s maximálně 100 pokladnami, vyhodnocování denních tržeb s přenosem do účetnictví v dělení na jednotlivé pokladny
 • technika ocenění zásob (FIFO, průběžné průměrování, intervalové průměrování, pevně stanovené ceny)
 • možnost vystavování záručních listů s automatizací výpočtu záruční doby a evidencí sériových čísel
 • tisk obecného ceníku nebo cenové nabídky pro určitého zákazníka (s jeho prodejními cenami)
 • rozsáhlé kontroly správnosti skladů a dokladů
 • evidence cestovného, palubní deník služebního vozidla
 • automatická tvorba a tisk jednoduchých i hromadných příkazů k úhradě
 • adresář obchodních partnerů, zobecněný (neomezený) systém poznámek k adresám, evidence poštovní korespondence
 • evidence NIM, HIM a DIM, neomezený počet navýšení, pomocné poznámky (drobné nákupy nebo opravy), zobecnění odpisů
 • pomocné evidence opravných položek, rezerv, finančního majetku, cenin, zálohových plateb a zakázek
 • možnost nastavení na různé režimy účetnictví - celý program je uživatelsky modifikovatelný (některé základní režimy přednabízíme)
 • maximální doporučený rozsah dat: od 50 do 100 tisíc záznamů v nejrozsáhlejší databázi
Program KALKUL2 V05 umožňuje vést (podvojné) účetnictví obchodním společnostem, plátcům DPH, včetně obchodu se zahraničím. Co nabízí tento program: