Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
KALKUL®
účetní a mzdové programy
 
Copyright © 1990-2023
All rights reserved
 
KALKUL3 - mzdy a personalistika 
Program KALKUL3 umožňuje vést mzdy a personalistiku. Co nabízí tento program:
 
 
 
 • Personální agenda a zpracování mezd představují poměrně rozsáhlou část informačního systému firmy. Program KALKUL3 ji zvládá přehledným a snadno modifikovatelným způsobem. Výstupem programu jsou příkazy k úhradě pro peněžní ústav a soubor tiskopisů, sestav a hlášení pro finanční úřady, správy sociálního zabezpečení a pojišťovny. Jsou zajištěny vazby pro automatické zaúčtování mezd v účetních programech KALKUL1V11 a KALKUL2V05. 
 • Pro každého zaměstnance lze vyplnit osobní kartu. Personální a mzdové údaje jsou podchyceny v asi 150 položkách. Samozřejmě, že nemusí být všechny vyplněny. Položky nutné ke správnému výpočtu mzdy jsou označeny a jejich zadání si program sám vyžádá. Údaje jsou přehledně uspořádány a vzájemně související údaje jsou seskupeny do menších skupin:
  • Osobní údaje
  • Trvalé bydliště
  • Přechodné bydliště
  • Personální údaje
  • Pomocné údaje
  • Občanské údaje
  • Praxe
  • Dovolená
  • Vzdělání
  • Nástup a výstup, mimoevidenční stav
  • Důchod
  • Zdravotní stav
  • Odbory, děti a vyživované osoby
  • Mzdové údaje 
 • Kromě základních údajů můžete u každého zaměstnance evidovat:
  • jmenovitě jeho děti
  • jazykové znalosti
  • jiné znalosti (řidičský průkaz, různé kursy) 
 • Všechny dosud popsané údaje jsou poměrně stálé a mění se méně často. Souhrnně je označujeme jako personální. Zdlouhavé vyplňování jednotlivých údajů slovním popisem je ulehčeno číselníky a standardním vyplněním prázdné osobní karty. Číselníky jsou skupiny textových údajů, kde je každému textu přiřazen kód (například ukončení PP dohodou je kód 1,výpovědí je kód 2). Číselníky jsou předvyplněny implicitním obsahem. Stačí si je jenom prohlédnout, zkontrolovat zda vyhovují, a případně doplnit nebo upravit. Množství údajů je u každého zaměstnance stejné (například týdenní úvazek). K jejich předvyplnění slouží tzv. standardní vyplnění, které zajistí předvyplnění osobní karty údaji při zařazování nového zaměstnance. Tyto údaje lze samozřejmě přepsat. 
 • Pro zpracování mezd je vypracován obecný algoritmus. Mzda se v něm skládá ze mzdových položek, které představují odměnu za práci, náhrady, dávky, srážky a odvody. Některé položky musí zadat uživatel, jiné vytvoří program automaticky. Hodiny a koruny mzdové položky lze buď zadat, anebo se automaticky vypočítají z kalendáře či z jiných položek. Podle časového hlediska se položky dělí na stálé a měsíční. Stálé jsou ty, které ovlivňují mzdu běžný i následující měsíce (spoření, pojistné, může to být i příplatek). Měsíční jsou platné jenom běžný měsíc (dovolená, nemoc). Stálé položky se automaticky přenášejí při přechodu do dalšího měsíce. K položkám, které program automaticky vytváří, patří např.:
  • řádná záloha na mzdu
  • náhrada za státem uznaný svátek
  • měsíční plat (u měsíčně odměňovaného zaměstnance)
  • nemocenské pojištění (včetně vypořádání z ročního příjmu)
  • zdravotní pojištění (včetně vypořádání z ročního příjmu)
  • sociální pojištění (včetně vypořádání z ročního příjmu)
  • hrubá mzda
  • zdanitelný základ
  • daň
  • daň roční sazbou
  • roční vypořádání daně
  • čistá mzda
  • dobírka 
 • Tyto položky není třeba zadávat ani počítat. Kromě nich ještě program vytvoří položky:
  • nezdanitelné minimum
  • nezdanitelné částky na děti 
 • Mimo automaticky generovaných položek lze u každého zaměstnance v každém měsíci doplnit množství specifických mzdových položek, nabízených v číselníku. K nim patří např.:
  • úroky hypotéčních úvěrů
  • proplácení nemocí, úrazů, pracovních neschopností, ošetřování člena rodiny a pod.
  • peněžitá pomoc v mateřství
  • neplacená volna a dovolené
  • náhrady za ztrátu výdělku, za náklady na léčení a pod.
  • cestovné, jízdné, nocležné, ztráta času a pod.
  • prostoje placené průměrným nebo hodinovým výdělkem
  • odstupné, odchodné
  • překážky v práci z obecného zájmu (např. volby), vojenská služba nebo cvičení
  • dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti
  • prémie, podíly, odměny, osobní ohodnocení
  • příplatky za odpolední směnu, za pohotovost, za noční směnu, za riziko, za vedení a pod.
  • měsíční, úkolová, akordní, časová a jiné mzdy 
 • Program umožňuje zpracovat mzdu zaměstnancům s hlavním a až dvěmi souběžnými vedlejšími pracovními poměry nebo zaměstnancům pracujícím na vedlejší pracovní poměr, dohodu a pod. 
 • Zpracování mezd lze provést buď hromadně pro všechny vybrané zaměstnance nebo jenom pro určitého zaměstnance. Toto zpracování lze až do uzávěrky libovolně často opakovat a tím dělat úpravy mzdy anebo doplnit zapomenuté položky. Při vyplňování položek většinu výpočtu udělá program (při dovolené stačí zadat jen datumy). U stálých položek program používá pravidlo: "údaje zadané uživatelem se bez varování nepřepisují". To znamená že když chcete dát jiné hodiny a koruny, než nabízí program, můžete je zadat a program je nezmění (i když Vám nabídne hodnotu, která by podle něj byla správná). 
 • Pro výpočet náhrad mezd a nemocenských dávek se využívají údaje ze mzdových listů. Výpočet nového průměru můžete provést kdykoliv a libovolně určit, pro které zaměstnance chcete nové průměry počítat. Také lze zadat z jakého období se mají průměry počítat a z kterých údajů mzdového listu.
 • Při zahájení zpracování mezd v průběhu roku není třeba opakovat zpracování za uplynulé měsíce. Stačí v níže uvedených třech souborech doplnit údaje za minulé měsíce a zkompletovat tak roční údaje do sestav.
  • mzdové listy (pro každý prac. poměr a měsíc samostatný)
  • soubor roční nepřítomnosti, který obsahuje veškerou nepřítomnost zaměstnance v běžném roku
  • soubor nemocenské nepřítomnosti, který obsahuje tu nepřítomnost v běžném roce, která vyvolala nárok na nemocenskou dávku 
 • Před uzávěrkou lze vytisknout všechny potřebné sestavy a udělat zálohu dat na disk. Po uzavření měsíce (tj. po vyplacení mezd) již nelze měnit mzdu za uplynulé období. Při případném zjištění chyby se opravy provádějí v běžném měsíci. Samozřejmě se lze do minulého měsíce nebo roku a vložené či vypočtené údaje si prohlédnout.
 • Program poskytuje množství sestav se širokou nabídkou možných výběrů. Sestavy se tvoří na disk do dočasného souboru. Ten si můžete prohlížet, vytisknout anebo uložit do trvalého souboru pro pozdější tisk a pro archivaci. Kromě přednabízených hotových formulářů si můžete (za pomoci tzv. šablon) vytvářet formuláře vlastní, které budou splňovat Vaše specifické požadavky. Po odstranění rámečků z dodávaných šablon (což si může velmi jednoduše provést uživatel sám) lze provádět i tisk na oficiální formuláře a vyhnout se tak problémům s některými příliš horlivými pracovníky státní správy nebo pojišťoven. 
 • Program je dodáván v síťové verzi (doporučujeme síť NOVELL) nebo v multiverzi pro vedení personalistiky více firmám. 
 • K pohodlí obsluhy programu přispívá:
  • kalkulačka
  • kalendář (lze uživatelsky modifikovat a vytvářet i více kalendářů v jednom roce)
  • spolehlivá záloha dat na disketu anebo disk a zpětná obnova dat z diskety nebo disku
  • rozšířené a doplněné konfigurační údaje pro výpočet mezd
  • archivní soubory s konfigurací z minulých let
  • vazbu na účetní programy KALKUL
  • doporučený maximální rozsah dat: od 30 do 70 tisíc záznamů v nejrozsáhlejší databázi 
 • Problematika mezd se stále vyvíjí a takřka každý měsíc se musí praxe přizpůsobovat novým zákonům. Program KALKUL3 obsahuje zejména v konfigurační části různé nastavení, které umožní samotnému uživateli změnu výpočtu mezd. Větší zásadní změny sledujeme a průběžně budou vznikat nové verze programu. V nich budou zohledněny i užitečné připomínky uživatelů.