Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
KALKUL®
účetní a mzdové programy
 
Copyright © 1990-2023
All rights reserved
 
KALKUL4 - sklady a fakturace 
Program KALKUL4 umožňuje vést skladovou evidenci a poskytuje rozsáhlé možnosti fakturace. Co nabízí tento program:
 
 
 
 • především jednoduché a rychlé vedení skladové evidence
 • dokonalou provázanost programu
 • automatický přenos veškerých účetních informací do účetních programů pro vedení daňové evidence - KALKU1 a pro vedení podvojného účetnictví - KALKUL2
 • maximálně 100 sledovaných samostatných skladů
 • běžné skladové pohyby (příjemka, výdejka, převodka) a jejich vyhodnocování prostřednictvím inventur, soupisek a dalších sestav
 • vysoký stupeň automatizace firmy pomocí systému přijatých objednávek a jejich automatického vyhodnocení. Zásoby na přijaté objednávce je možno zarezervovat. Pokud není možné objednávku vyřídit, lze automaticky vystavit objednávku na dodavatele na chybějící zboží
 • možnost blokování vybraných skladů (komisní prodej)
 • rozsáhlé možnosti tvorby prodejních cen
 • rozsáhlé možnosti tvorby slev
 • kniha vydaných faktur s možností omezení maximální dlužné částky u jednotlivých zákazníků při fakturaci
 • vyhodnocení obchodu se zákazníkem (objemově, finančně, ziskově) s širokou škálou výběrových hledisek, např. z hlediska zásob, doby prodeje, regionality zákazníků...
 • simulace prodejny s maximálně 100 pokladnami, vyhodnocování denních tržeb s přenosem do účetnictví v dělení na jednotlivé pokladny
 • technika ocenění zásob
 • možnost vystavování záručních listů s automatizací výpočtu záruční doby a evidencí sériových čísel
 • možnost prohlížení textových výstupů před tiskem na obrazovce
 • propracované sehrávání dat ze vzdálených počítačů
 • možnost práce v počítačové síti
 • propracovaný systém zabezpečení dat včetně přístupových práv jednotlivých uživatelů
 • možnost zablokování změny přednabízené prodejní ceny při vytváření dokladů
 • nová funkce filtru s možností kombinování několika podmínek a volbou třídění
 • nová funkce hromadné záměny IČO a DIČ ve všech databázích programu
 • sestava bezobratových zásob doplněna o průměrnou nákupní cenu a celkovou částku
 • možnost automatického nabízení adresáře při vstupu do položky IČO-DIČ při vytváření dokladů
 • doplnění druhého (zhuštěného) formuláře tisku dokladů (obdoba formuláře starších verzí K1 a K2)
 • nový příkaz <Shift><F10> pro kopírování textů v rámci celého programu
 • nové formáty tisku balíkové průvodky
 • možnost exportu některých dokladů do rozhraní PENTENIUM
 • možnost exportu některých dokladů do formátu MEDIOX
 • možnost měnit topologii klávesnice v konfiguraci programu
 • zohlednění české abecedy při třídění a indexování
 • možnost použít buď interní nebo externí obrazovkové fonty s češtinou
 • nová funkce pro vytvoření sumární faktury na základě označených dodacích listů
 • nová funkce pro vytvoření a tisk sumární množstevní rekapitulace zásob v označených dodacích listech
 • možnost hromadného nastavení trvanlivosti a záruky v číselníku zásob
 • možnost exportu ceníku do pomocné databáze CENIK.DB3
 • nová sestava počátečních stavů v inventurách
 • možnost hromadné transpozice čísla v číselníku zásob
 • možnost nahrání-doplnění záznamů do číselníku nebo adresáře z externí databáze
 • umožnění tisku doplňkového čísla zásob na pomocném řádku v dokladech
 • nové funkce rozpis zásob a soupis DPH v označených dokladech
 • rozšíření a doplnění funkcí skupiny hromadného odvození ceny a přecenění v číselníku
 • nová funkce přednabízení jedinečného čísla dokladu
 • možnost nastavení položky, která je použitá při textově-indexovém vyhledávání v adresáři
 • nový příkaz soupisu dokladů obsahujících specifikované zásoby
 • nový příkaz pro tisk protokolu o nastaveném režimu kontrol
 • umožnění vystavovat doklad zcela bez vazby na číselníky (s libovolným obsahem)
 • nová funkce částečného vyřízení přijaté objednávky
 • kompatibilita exportu-importu dat z novějších verzí programu KALKUL2 od V04.21
 • nová funkce hromadného nastavení kódu plnění DPH v číselníku zásob a úkonů
 • nová funkce hromadné záměny způsobu účtování v číselníku typů dokladů
 • nová funkce přečíslování (změny čísla) v číselníku úkonů
 • nová funkce hromadného nastavení položek nákup/prodej v adresáři
 • opětovné storno (tj. storno již stornovaného) dokladu umožní jeho úplnou fyzickou likvidaci
 • možnost převodu odložené objednávky na objednávku nevyřízenou
 • při vytváření dokladu lze měnit režim zaokrouhlení DPH na desetihaléře, průběžné zobrazení stavu tohoto režimu
 • možnost použití anglických a německých (obecně cizojazyčných) popisů zásob v číselníku a v dokladech
 • nově lze přepínat aktivní sklad i v režimu prohlížení skladových dokladů klávesou <Alt><S>
 • možnost automatického otevření náhledu do hlavičky dokladu při jeho vytváření
 • sjednocení datumu pečeti záznamů vytvářených implicitně při prvním spuštění programu
 • umožnění tisku vybraných stránek u vytvořené sestavy (tisk od ... do zadané strany), možnost tisku lichých nebo sudých stránek
 • doplněna proměnná pro omezení počtu štítků na stránce, čímž je umožněn tisk štítků s adresami i na laserových tiskárnách
 • nový příkaz pro vytvoření vyúčtovací faktury na základě obsahu označených zálohových faktur
 • možnost automatického vytváření penalizačních faktur na základě vytvořených penalizačních dopisů
 • doplnění a rozšíření číselníku oprav
 • nová funkce nastavení lokální tiskárny (možnost odlišné tiskárny u každé stanice na síti)
 • jednoklávesová nabídka zásob (mnohonásobné zrychlení vytváření dokladů)
 • možnost vertikálního posunu tištěného dopisu (lze použít vlastní hlavičkový papír)
 • nová funkce pro zrušení lokální konfigurace
 • nová funkce tématické nápovědy
 • nová funkce <shift><F5> rychlého vyhledání dokladu podle čísla nebo zákazníka
 • možnost blokování tisku roku v hlavičce dokladů (tj. za lomítkem u čísla)
 • nový systém pro evidenci a vedení zakázek s vazbou na sklady a s automatickou tvorbou dokladů
 • maximální doporučený rozsah dat: od 50 do 100 tisíc záznamů v nejrozsáhlejší databázi
 •  
 •  
 • Co je nového ve verzi KALKUL4 V03?
 •  
 • program je připraven pro přechod do nového tisíciletí
 • možnost uživatelského nastavení barev zobrazování
 • kniha vydaných faktur nahrazena obecnější knihou pohledávek
 • v číselníku kurzů doplněna proměnná ČNB střed
 • nový formát pro import kurzovního lístku KB do číselníku kurzů
 • upozornění při vytváření dokladů, pokud použitý zákazník je označen jako NEPLATIČ v adresáři
 • upozornění při vytváření dokladů, že celková dlužná částka použitého zákazníka překročila nastavenou mez
 • nová položka SPLATNOST v adresáři umožňuje individuální výpočet data splatnosti podle použitého zákazníka
 • rozšíření číselníku tiskáren o další tiskárny, možnost volby použité tiskárny při prvním spuštění programu
 • systém DPH postihuje všechny požadované atributy plnění (i při vývozu do zahraničí), možnost vystavit doklad obsahující současně plnění ve snížené i základní sazbě, za zboží/materiál/služby, plnění osvobozené od DPH i položky nepodléhající DPH (např. transport, nápoje, láhve i přepravky)
 • upravení exportu dat do KALKUL1 V11
 • rozšíření exportu dat do KALKUL2 V05, úprava konfigurace umožňuje postihnout v exportu všechny atributy plnění DPH