Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
KALKUL®
účetní a mzdové programy
 
Copyright © 1990-2023
All rights reserved
 
Licenční smlouva 
SMLOUVA O PŘEVODU OMEZENÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV K UŽITÍ
 
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV:
 
Majitelem  veškerých  autorských  práv  (tj.  osobnostních i
majetkových) a autorem  programů KALKUL(r) je  Petr Pelikán,
PeliCo(r),  Brno  (dále  jen  autor).  KALKUL(r) a PeliCo(r)
jsou registrovanými  ochrannými známkami,  jejichž majitelem
je Petr Pelikán, PeliCo(r), Brno.
 
DEFINICE:
 
Pojem  "software"  označuje  počítačové  programy  KALKUL(r)
chápané  jako  dílo  ve  smyslu  zákona  č.  121/2000 Sb.  o
právu  autorském  (autorský   zákon)  ve  znění   novelizací
pozdějšími zákony (např.  81/2005  Sb., par.  2, odst.   2).
Pojem  "demoverze"  označuje  software,  který  má  omezenou
funkčnost,  je  volně  šiřitelný  a  nesmí  být  použitý  ke
komerčním účelům.  Demoverzi lze aktivovat na  plnohodnotnou
verzi   software   použitím   licenčního   souboru.    Pojem
"související  materiály"  označuje  všechny  návody a popisy
dodávané  nebo  poskytované  autorem  v elektronické (nebo i
jiné)  formě  k  software  a  tvořící  programově technickou
dokumentaci.   Pojem  "licence"  označuje  převod  omezených
majetkových  práv  k  užití  software  koncovému  uživateli.
Licence je chápána jako nevýhradní licence podle  autorského
zákona.   Pojmem  "multiverze",  popř.  "multi", je označena
licence, která  umožňuje vést  účetnictví neomezenému  počtu
firem.  Pojem  "licenční soubor" označuje  soubor obsahující
údaje  o  uživateli,  kterým  lze  aktivovat  demoverzi   na
plnohodnotnou  verzi  software.   Pojem  "licenční  disketa"
označuje  obecný  nosič  dat  obsahující  licenční   soubor.
Pojmy "upgrade", "update" označují licence na  aktualizované
verze software  poskytované uživatelům  za zvýhodněné  ceny.
"Celoroční  licence"  pro  určitý  rok  a  určitý   software
opravňuje k  užití všech  verzí tohoto  software, které byly
(popř.   budou)  v   tomto  roce  uvolněny  do   distribuce.
Aktualizaci  licencí  pro  všechny  uvedené  verze  software
předává  autor   distributorům,  kteří   je  dále   dodávají
uživatelům  formou,  jež  si  spolu  dohodli ve smlouvě mezi
uživatelem  a  distributorem,  uzavřené  (třeba i ústně) při
prvním zakoupení  celoroční licence.   Předpokládá se,  že v
každém  roce,  pro  nějž  jsou  prodávány celoroční licence,
bude  uvolněna  do  distribuce  nejméně  jedna  nová   verze
software.
 
SMLUVNÍ STRANY:
 
Smluvními stranami  jsou autor  na straně  jedné a nabyvatel
omezených práv k užití  software, tzv. koncový uživatel,  na
straně druhé.
 
PŘEDMĚT SMLOUVY:
 
TATO  SMLOUVA  UDĚLUJE  KONCOVÉMU  UŽIVATELI  JISTÁ  OMEZENÁ
MAJETKOVÁ  PRÁVA  K  UŽITÍ  SOFTWARU.  VŠECHNA  PRÁVA, KTERÁ
NEJSOU KONCOVÉMU UŽIVATELI VÝSLOVNĚ UDĚLENA V TÉTO  SMLOUVĚ,
MU NEPŘÍSLUŠÍ.
 
PŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SOFTWARE KONCOVÝM UŽIVATELEM:
 
Vytvořit  až  dvě  záložní  kopie  softwaru  nebo licenčního
souboru a mít  je v držení  po dobu platnosti  této smlouvy.
Instalovat  software  na  stálou  paměťovou  jednotku (např.
pevný  disk)  počítačů,  které  jsou  evidovány  v   majetku
koncového  uživatele  (to  platí  i  pro  všechny počítače a
servery počítačové sítě).   Monolicenci software používat  k
vedení účetnictví  (resp.   mezd, skladů)  pro jedinou firmu
(tu,  na   kterou  je   vystavena  licence).    Multilicenci
software používat k vedení účetnictví (resp.  mezd,  skladů)
pro  neomezený  počet  firem.   Užívat  software po dobu, po
kterou   bude   koncový   uživatel   dodržovat   podmínky  a
ustanovení licenční smlouvy.
 
NEPŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SOFTWARE KONCOVÝM UŽIVATELEM:
 
Vytvářet  další  kopie  softwaru  (vyjma výše uvedených dvou
archivních  kopií),  souvisejících  materiálů  nebo licenční
diskety  (popř.   licenčního  souboru).   Provádět pronájem,
leasing, sublicence, zapůjčení  nebo převod softwaru,  kopií
softwaru, souvisejících materiálů nebo práv vyplývajících  z
této  smlouvy.   Prodávat  software  bez  platné  smlouvy  s
autorem.    Měnit,  zpětně   překládat,  dekompilovat   nebo
disassemblovat  software  nebo  jeho  části, popř.  licenční
soubor.   Poskytovat   software  prostřednictvím   internetu
(např.  formou  cloud  comutingu)   bez  platné  smlouvy   s
autorem.    Odblokovávat,  rušit   nebo  obcházet   ochranný
systém,  použitý  u  licenčního  souboru.   Odstraňovat nebo
měnit jakékoliv  ochranné značky  (copyright), název  autora
nebo název software.   Instalovat nebo používat software  na
více  počítačích  s  výjimkou   případů  uvedených  v   této
licenční smlouvě.   Vést účetnictví  více než  jedné  účetní
jednotky  s  výjimkou  případů  uvedených  v  této  licenční
smlouvě.
 
SOUHLAS:
 
Licenční soubor  k programu  KALKUL(r) je  dodáván na nosiči
dat nebo posílán internetem.  Použitím licenčního souboru  k
aktivaci  demoverze,  popř.   provedením  úhrady  za  převod
licence  (co  nastane  dříve),  vyjadřuje  koncový  uživatel
souhlas  s  touto  smlouvou.   Koncový  uživatel   vyjadřuje
závazek dodržovat všechna ustanovení této smlouvy.
 
PRODEJ A SERVIS:
 
Prodej  licencí,  záruční  i  pozáruční  servis,  vyřizování
reklamací  a  veškerou  komunikaci  s  uživateli   zajišťují
distributoři,  jejichž  seznam  je  uveřejněn na internetové
adrese www.kalkul.cz.  Distributor je oprávněn požadovat  po
koncovém uživateli (popř.   po zájemci o zakoupení  licence)
podpis  prohlášení,  že  tuto  smlouvu  pochopil  a  že s ní
souhlasí.
 
ZÁRUKA:
 
Autor zaručuje, že program pracuje v souladu s jeho  popisem
(projektově    programovou    dokumentací)    obsaženým    v
souvisejících  materiálech.    Autor   si  vyhrazuje   právo
provádět úpravy a testování  programu po dobu tří  měsíců od
implementace  změny  zákonů,  vyhlášek  nebo  formulářů   (v
jejímž  důsledku  je  nutno  provést  úpravy  v   programu).
Uživatel  je  srozuměn  s  tím,  že  po  uvedenou  dobu může
program vykazovat zvýšenou míru nestandardního chování a  že
tento jev je běžnou součástí vývojového procesu.  Záruka  je
poskytovaná pouze  v případě,  že program  bude provozován v
souladu s doporučením autora.  Pokud během šesti měsíců  ode
dne  uhrazení  licence   koncový  uživatel  zjistí   chování
software,   které    odporuje   popisu    v    souvisejících
materiálech,  předá  distributorovi  přesný  popis  zjištěné
závady.   V případě,  že závada  byla závažného  charakteru,
tj.  její projev vede k chybnému provádění účetních  operací
(odporující  jejich  popisu  v  souvisejících materiálech) a
tento  projev  nelze  žádným  postupem  na  úrovni koncového
uživatele  odstranit,  pak  bude  bezplatně  prostřednictvím
internetu  zpřístupněna  opravená  verze  programu.  Toto je
jediné (časově omezené) záruční plnění vyplývající  autorovi
z této smlouvy.
 
Programy  KALKUL  slouží  k  poloautomatizovanému  vytváření
účetních  dokladů  v  papírové  podobě  (tištění),  popř.  v
podobě souborů typu xml  pro elektronické podání.   Za obsah
těchto  dokladů  je  plně  zodpovědný uživatel programu. Pro
zajištění průkaznosti  tištěných dokladů  doporučujeme každý
z  nich  opatřit  podpisem,  popř.  elektronickým podpisem u
elektronického  podání.   Autor  nezaručuje,  že   programem
KALKUL  tištěné  formuláře  budou  obsahově  nebo  formátově
odpovídat  požadavkům  státní  správy,  úřadů,  popř. jiných
organizací,  kterým  budou  formuláře  předkládány.  Může se
stát,  že  uživatel  bude  muset  ručně  vyplnit předtištěné
formuláře  (získané  např.   na  úřadech),  popř. vyplňovací
formuláře   dostupné    na   internetových    stránkách    u
elektronických  podání.    Koncový  uživatel   je  s   touto
možností seznámen a srozuměn.
 
Koncový uživatel  prohlašuje, že  se s  příslušným programem
KALKUL seznámil  prostřednictvím jeho  demoverze a  případné
nejasnosti  projednal  s  distributorem.   Program KALKUL mu
svým  pojetím  i  nároky  na  uživatele  vyhovuje.   Koncový
uživatel  si  je  vědom  nutnosti  důkladného seznámení se s
programem   vlastním    studiem   souvisejících    materiálů
(projektově programové dokumentace)  nebo účastí na  školení
objednaném u distributora.
 
Autor  neodpovídá   za  škody   vzniklé  použitím   programu
KALKUL(r),  zejména  pak  za  škody vzniklé chybnou obsluhou
programu nebo instalací v  nevhodném prostředí.  Kromě  výše
uvedeného je software poskytován "tak, jak je", to jest  BEZ
ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU,  AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO  PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ  PŘEDPOKLÁDANÝCH  ZÁRUK  PRODEJNOSTI  A VHODNOSTI PRO
JISTÝ  KONKRÉTNÍ  ÚČEL.   V  ŽÁDNÉM  PŘÍPADĚ  NEBUDE   AUTOR
ZODPOVĚDNÝ  ZA  ZTRÁTU  ZISKU   NEBO  JINOU  ŠKODU,   VČETNĚ
SPECIÁLNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD.
 
TRVÁNÍ:
 
Tato  smlouva   vstupuje  v   platnost  okamžikem    použití
licenčního souboru k  aktivaci demoverze, popř.   provedením
úhrady  za  převod  licence  (co  nastane  dříve). Platnosti
smlouva pozbývá automaticky okamžikem, kdy koncový  uživatel
učiní  cokoli  v  rozporu  s  ustanoveními  této smlouvy.  V
tomto  případě  je  koncový  uživatel  povinen zničit (popř.
vrátit   k   likvidaci   distributorovi)   licenční  soubor,
software,  kopie  licenčního   souboru,  kopie  softwaru   a
související materiály.
 
VYPOVĚZENÍ SMLOUVY:
 
Software  nelze  vracet,  neboť  se  nejedná o běžné zboží a
koncový uživatel si jej  nekoupil. Jediné, co si  kupuje, je
právo k užití tohoto software (licenci) vyjádřený  smlouvou,
s  níž  souhlasí  použitím  licenčního  souboru  k  aktivaci
demoverze, popř.   provedením úhrady  za převod  licence (co
nastane  dříve).    Smlouva  neumožňuje  její   jednostranné
vypovězení.
 
OBECNÁ USTANOVENÍ:
 
Tato smlouva představuje  naše vzájemné pochopení  a souhlas
ohledně softwaru, kopií  softwaru a souvisejících  materiálů
a  nahrazuje  všechna  předchozí  ujednání.   Smluvní strany
prohlašují,  že  smlouva   byla  uzavřena  po   oboustranném
souhlasu a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle,  nikoli
v tísni či za nevýhodných podmínek.